30.03.2017.

SIA "Compaqpeat" piedalās Eiropas fonda projektā "Valsts atbalsta programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kopetences centru ietvaros". Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros. Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/004.

o Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros. Latvijas pārtikas nozares 
    Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

     ◻      Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
                 - Glabāšanas iepakojuma pētījumi;

                 - Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
                 - Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

     ◻      Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
                 - Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;            

                 - Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas
                    sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
                 - Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas,
                    citus ražošanas faktorus.

o  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
     attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un
     rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

o  Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

o  Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Projekta laikā paveiktie darbi: