Actual information

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Kūdras ieguves lauku paplašināšana„Lutinānu purva” kūdras atradnē  Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2018. gada 25. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasta adrese - vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne - www.vpvb.gov.lv) iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums - Kūdras ieguves lauku paplašināšanai „Lutinānu purvs” kūdras atradnē Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos (ziņojuma redakcija uz 25.09.2018.).

Paredzētās darbības vieta:   Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagasta nekustamie īpašumi ”Lutinānu purvs” (kadastra Nr. 38660050020) un „Valsts mežs” (kadastra Nr.38520030125).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Compaqpeat”, reģ. Nr.40003562596, adrese: Rucavas nov., Rucavas pag., Pūces, LV-34772.

SIA “Compaqpeat” kontakttālrunis +371 22078787;

E-pasta adrese valdis.polmanis@compaqpeat.lv,

Tīmekļa vietne http://www.compaqpeat.lv/

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra veikta, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29.janvāra lēmumu Nr.57, par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai.

Ietekmes uz vidi ziņojumu sagatavoja: SIA “IDEA projekti”, reģ.Nr. 40203015725, juridiskā adrese: Vasaras iela 7-38, Rīga, LV-1048, kontakttālrunis +371 29394304.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā saistītajiem pielikumiem var iepazīties SIA “Compaqpeat” tīmekļa vietnes sadaļā – (http://www.compaqpeat.lv/en/actual-information).

Dokumenti

 1. Zinojums Lutinanu purva kudras ieguves paplasinasana
 2. Pielikums (Kūdras resursu raksturojums)
 3. Pielikums Zemes nomas ligums Compaqpeat LVM
 4. Atbilstiba teritorijas planojumam
 5. Pielikums (Trokšņa novērtējums)
  1. Alternativa nr.1
  2. Alternativa nr. 2
  3. Alternativa nr. 3
  4. Fons
  5. Troksnu izplatibas novertejums Lutinani F 260617
  6. Troksnu izplatibas novertejums Lutinani papildus 28.08.2018.
 6. Pielikums (gaisa pies novertejums)
  1. Emisijas no kūdras kaudzēm uzglabasanas laukuma
   1. Kartes
    1. PM10 1a summarais ari kaudze
    2. PM10 1a tikai kaudze
    3. PM10 24h summarais ari kaudze
    4. PM10 24h tikai kaudze
    5. PM25 1a summarais ari kaudze
    6. PM25 1a tikai kaudze
  2. Prognozeta gaisu pies.vielu emisijas un izmainas gaisa kvalitate
 7. LVM rekultivacijas saskaņojums
 8. Novad domes lem rekultivacija
 9. Meliorprojekta atzinums Lutināni
 10. Pielikums (ZMNĪ lemums)
 11. Pielikums (Latvijas biškopības biedrības atzinums)
 12. Pielikums (SEG emisijas no kudras ieguves)
 13. Compaqpeat aptauja anketa
 14. Pielikums
  1. Atzinums Nr.14
  2. Atzinums Nr.15
  3. Atzinums Nr.16
 15. Sugu biotopu eksperta atzinums
 16. Pielikums
  1. DAP prasības Lutinānu IVN
  2. Rezekne RVP prasības Lutinānu IVN
 17. LVM saskanojums Nomavas purvs
 18. Pielikums
  1. DAP atzinums Lutinanu zinojums uz sab. apspriesanu
  2. Publikacija Vaduguns 13.04.2018
  3. Publiskas apspriesanas sanaksmes protokols 16 05 2018
  4. Rezeknes VVD atzinums IVN Lutinani sabiedriska apspriesana
 19. Pielikumi
  1. Emisijas no kūdras kaudzēm uzglabasanas laukuma
   1. Kartes
    1. PM10 1a summarais ari kaudze
    2. PM10 1a tikai kaudze
    3. PM10 24h summarais ari kaudze
    4. PM10 24h tikai kaudze
    5. PM25 1a summarais ari kaudze
    6. PM25 1a tikai kaudze
  2. Modelesanas rezultati papildinajumi 20.06.2018
 20. Parskats par sanemtajiem atzinumiem un priekslikumiem
 21. Atzinums